(+993 132) 4-09-06

  • tm
  • ru
  • en

Biz Barada

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligine degişli bolan «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň we onuň garamagyndaky kärhanalaryň ýerine ýetirýän hyzmatlaryna edilýän talap gün saýyn artýar. Ahal welaýatynda ýerleşýän «Ahalawtoulag» önümçilik birleşiginde hem döwrüň talabyna laýyk gelýän işler alnyp barylýar...

Doly okaň

Habarlar

2023-01-24
Kärhanamyz döwrüň ösen talabyna laýyk gelýän ýokary hilli hyzmatlaryndan peýdalanmaga çagyrýar

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň garamagyndaky «Ahalawtoulag» önümçilik birleşigimiz döwrü...

new-img
2023-01-22
Owgan ýük awtoulag düzümi Türkmenistanyň üstünden geçer

Owganystan guryýer arkaly ilkinji eksport harytlaryny Türkiýä iberdi.

Owgan harytlaryny özünde...

new-img
2023-01-20
«KamAZ» elektrobuslarynyň 2-sini Türkmenistana synag etmek üçin iberdi

Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň «KamAZ» kompaniýasy özüniň öndüren elek...

new-img